Zaštita privatnosti

Franck Snogoo d.o.o. obrađuje i štiti osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.snogoo.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka.

Upiti i reklamacije

Web stranica Franck Snogoo d.o.o. sadrži e-mail koji omogućuje brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju putem našeg besplatnog broja telefona 0800 3051.

Ako korisnik kontaktira naše poduzeće putem e-pošte, osobni podaci koje je podnio automatski se pohranjuju i obrađuju isključivo za pružanje traženih informacija. 

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.

Otvorene zamolbe za posao

Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se 12 mjeseci.

Prava korisnika

Korisnik u svakom trenutku od nas može zatražiti informaciju o obradi njegovih osobnih podataka koje je podnio i može zatražiti ostvarivanje sljedećih prava: 

- pravo na pristup njegovim podacima
- ispravak ili dopunu njegovih osobnih podataka kako bi uvijek bili ažurirani i točni 
- brisanje podataka (ukoliko ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka) 
- ograničenje obrade osobnih podataka npr. ukoliko je osporena točnost osobnih podataka i potrebna je provjera 
- povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje newslettera).

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Kontakt osobe za pitanja privatnosti i zaštite podataka te ispravka i brisanja osobnih podataka je info@snogoo.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka, svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Praćenje podataka – Kolačići i web analitika

Franck Snogoo je ovlašten pohranjivati na vašem računalu „kolačiće“ koji sadržavaju informacije o korisniku, a koji se koriste radi uštede vremena korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica poduzeća Franck Snogoo te radi praćenja i usmjeravanja korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom korisniku.

Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić.

Korištenjem kolačića, Franck Snogoo d.o.o. korisnicima web stranica može pružiti user-friendly osjećaj koji ne bi bilo moguće postići bez upotrebe kolačića. Kada korisnik pristupa web stranici kolačić se pohranjuje na računalni sustav korisnika.

Korisnik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke internetskog preglednika koji se koristi i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. Ako korisnik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno raspoložive.

Privacy policy

Franck Snogoo d.o.o. processes and protects the personal information of those using its services and visitors to the website www.snogoo.hr, in accordance with the valid regulations governing personal data protection.

Below you can find information about how we handle personal information collected from users of the website, consumers, participants in prize games, competitions and similar activities, and which we collect via this website or in any other way.

Inquiries and complaints

The Franck Snogoo d.o.o. website contains e-mail address enabling quick electronic contact with our company, and for direct communication via our toll-free telephone number 0800 3051.

If the user contacts our company via e-mail, the personal data submitted are automatically stored and processed, exclusively for the provision of the requested information.

The personal data that are necessary for resolving product complaints are kept for a period of 12 months from the date of their receipt, pursuant to the regulations governing consumer rights.

Open job applications

The data submitted to us through open job applications are processed exclusively for the purpose of performing selection procedures in recruitment, and are kept for a period of 12 months.

Consumer rights

The consumer can request information from use at any time regarding the processing of their personal data, and may activate the following rights:

right to access their data

corrections or supplements to their personal data, to ensure they are always accurate and up-to-date

deletion of data (if there are no longer any justified reasons for keeping the data)

limitation of processing of personal data, e.g. if the accuracy of the personal data has been contested and requires verification

withdrawing consent for data processing (e.g. for receipt of the newsletter).

Contact for the protection of personal data

The contact for the data controller concerning issues of privacy and data protection, and the correction and deletion of personal data is: info@snogoo.hr.

Pursuant to the valid legal regulations governing personal data protection, each request/inquiry will be resolved as soon as possible, and no later than within 30 days from the date of receipt.

Monitoring data – Cookies and web analytics

Franck Snogoo is authorised to store cookies on your computer, which contain information about the user, and which are used to save the user’s time while on the Franck Snogoo website, and to monitor and redirect the user’s interests with the aim of providing content adapted to each user.

Many cookies contain a cookie ID. These are the unique identifiers of the cookie. They consist of a series of characters which the website and browser may assign to the specific internet browser in which the cookie is stored.

By using cookies, Franck Snogoo d.o.o. makes the website more user-friendly for its users, which would not be possible without the use of cookies. When a user accesses a website, the cookie is stored on the user’s computer system.

The user may prevent the installation of cookies at any time via our website, through the appropriate settings of the internet browser that is used, and therefore can permanently prevent the installation of cookies. Furthermore, installed cookies can be deleted at any time via the internet browser or other software programmes. If the user deactivates the installed cookie in the internet browser, not all the functionalities of our website may be fully available.